Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Klicka här

Besök vår hemsida Klicka Här


Nyheter

 

Vågar du titta på framtidens väder?

Kommande generationer ska ha en planet att leva på, säger meteorologen Pär Holmgren. I Pärs väderprognos från framtiden berättar han att alla människor på jorden fortfarande kan göra otroligt mycket för att stoppa den negativa trenden för att undvika de allra mest katastrofala följderna i framtiden.

 

”Overshoot Day”

Den dag på året vi förbrukat jordens årsproduktion av ekologiska resurser och därmed överskridit naturens budget för i år. I år 2015, inföll den 13 augusti, resten av året lever vi över jordens tillgångar.

 

"Så blir Sverige ett verkligt klimatföredöme"
Dra nytta av svensk kompetens i klimatarbetet, skriver ledarna för LO, LRF och Karl-Petter Torwaldsson (LO) Helena Jonsson(LRF) och Carola Lemne (Svenskt Näringsliv) sammanfattar sina synpunkter på svensk klimatpolitik i sex punkter på DN debatt.

 

Löftet till Mora: Spara miljoner på energin

Mora testar en ny tjänst som ska ge en garanterad energibesparing i kommunens byggnader på cirka 8 miljoner kronor om året. Men i en ny rapport får metoden kritik. Tjänsten heter EPC, Energy Performance Contracting, och innebär att ett energitjänsteföretag analyserar en kommuns fastighetsbestånd, föreslår ett antal åtgärder och räknar ut hur mycket energi som kan sparas.

 


Kalendarium

 

Bioenergy 2015
  2-9 sept Jyväskylä Finland
 
www.bioenergyevents.fi

USIPA's 5th Annual Exporting Pellets Conference

  20- 22 sept, Miami Beach Fl
  
Läs mer här 

Klimatanpassning Sverige 2015
  23 sept Stockholm
 
Läs mer här

Svenska Dagbladets Energy Summit

  23- 24 sept Stockholm

  Läs mer här

Klimatdagarna i Klimathuset

  2- 3 oktober, Stockholm

  Mer information

Elmia Lantbruk
  21- 24 okt Jönköping
 
www..elmia.se

Kraftvärme 2015
  22- 23 okt Stockholm
 
www.inspecta.com

Stora Biokraft och Värmekonferensen
  3- 4 nov 2015
 
www.svebio.se

Energismart 2015

  4 nov 2015 Stockholm

  Läs mer här

4th Naturallia match making forum
  12- 14 nov 2015, Sudbury  
  ON Kanada

  Läs mer här

Bioenergidagene Norge

  18. og 19. november på Gardermoen

   Läs mer här

Pellets 2016
  2- 3 febr Uddevalla
 
www.svebio.se

European Pellets/WSED 2016

  24- 26 Febr, Wels Österrike

  Läs mer här

Int. Biomass Conference
  11-14 Apr 2016 Charlotte
  North Carolina, USA
  Läs mer här

 

 


Internationellt

 

Kraftverk med negativa utsläpp eldas med träpellets
Världens första kraftverk med negativa utsläpp planeras i Storbritannien, det rapporterar tidningen New Scientist. Råvaran kommer att hämtas från andra sidan Atlanten, och koldioxiden planerar man att begrava under havet.

 

Stor energiomställning i Frankrike
Förnybara energikällor ska öka till en tredjedel av energikonsumtionen
Efter att ha dragits i långbänk i tio månader har det franska lagförslaget om en energiomställning till slut antagits av generalförsamlingen. Till mångas förvåning och miljövännernas glädje har lagförslaget klubbats igenom i sin ursprungliga form som väckt stark kritik hos bland annat Senaten, där man ville se en mjukare övergång från kärnkraft till förnybara energikällor.

 

 

MEDLEMSBREV NR 9-15

Du kan beställa - eller avbeställa - ditt medlemsbrev här

 
En spännande höst
Så var verksamheten igång igen och jag vill hälsa alla välkomna tillbaka efter sommarsemestern. Vi har minst sagt en spännande höst att se fram emot med många projekt och utmaningar.
 
PelletsFörbundets satsning under Almedalsveckan var mycket lyckad och jag vill därför börja med att rikta ett varmt tack till Jörgen Mannheimer som med den äran fungerat som projektledare. Vi genomförde framgångsrikt ett fullsatt seminarium med tre goda exempel från industrin och en paneldebatt. Under veckan fick gruppen möten med sex tunga energi- och ekonomipolitiker, varav fyra sitter i Energikommissionen. Vi kunde också konstatera att det finns ett stort intresse för vår industri, men samtidigt även att kunskapsnivån är låg om vilka aktörerna är, hur marknaden ser ut och ekonomiska och politiska konsekvenserna av vår verksamet.
 
Vi har nu en unik chans att svara upp till fortsatt dialog genom att ta fram ett White Paper om marknad, ekonomi och branschens önskemål riktat till energipolitikerna. "Almedalsgruppen" tillsammans med Bengt- Erik Löfgren skall skyndsamt ta fram ett underlag, som beskriver pelletsindustrin, marknaden och vilka vi är, vår potential i Sverige och vad vår bransch betyder för samhället. Målsättningen är att detta "White paper" sedan skall vara underlag för att påverka Energikommissionens faktainhämtningsfas och även vara underlag för ett frukostseminarium i Riksdagen, där Socialdemokraterna fungerar som värd, samt en "Stockholmsnära studieresa" för intresserade riksdagsledamöter från olika utskott. Allt enligt Per Åslings (C) förslag i Almedalen.
 
Från verksamheten i övrigt kan jag meddela att ett brev angående schablonmässigt ROT-skatteavdrag för pelletskaminer skickats till Skatteverket. Ett sådat avdrag finns redan för värmepumpar, pellets- och vedpannor. Reglerna för ROT-avdrag är under omarbetning och så fort vi vet mera om hur det går kommer vi att lägga upp detta på hemsidan.
 
När det gäller verksamheten inför hösten så jobbar vi med den med att ta fram ett marknadsföringsunderlag med ett gemensamt budskap riktat till den mellanskaliga marknaden. Under hösten skall även en industrigrupp bildas med de viktigaste aktörerna inom segmentet. Arbetet fokuseras på tre områden; 1) Framtagande av en strategi för PF för det mellanskaliga segmentet. 2) Marknadsföring - Hur kan Energikonverteringskonferenserna vidareutvecklas? 3) Upphandlingar - Ta fram en tydlig handledning till inköpare och konsulter som syftar till att ge kunden en trygghet i att investera i en anläggning från medlemmar inom PF.
 
När det gäller konsumentmarknad och värdekedjor håller vi på att ta fram ett motsvarande underlag som skall presenteras på hemsidan. Syftet är att öka pelletsvärmens status och skapa en bättre trygghet för användaren. En viktig uppgift i höst är att organisera en branschgemensam serviceorganisation som skall hjälpa konsumenter med servicebehov.
 
Frågan runt kvalitetsmärkning av pellets är återkommande. Behovet av en PF-märkning/ENplus och har också kommit upp inom arbetsgruppernas områden och bör innefatta även service etc. En ny arbetsgrupp haruppdraget att utreda behovet har bildats och skall snarast presentera en handlingsplan till styrelsen.
 
Ett förslag angående framtagandet av en informationsbroschyr för att presentera vår verksamhet diskuteras just nu i styrelsen.
 
Lars Göran Harrysson

Ordf. PelletsFörbundet

 


Nu är det dags att kliva ur hängmattan

Irene och jag hoppas att ni alla haft en skön sommar och augusti gav oss till slut lite skön sensommarvärme. Men positivt är väl trots allt att många en stor del av sommaren har haft ett uppvärmningsbehov, så något mer pellets borde vi väl ändå ha fått leverera.

 

Redan i början av juli lade Vattenfall ut samtliga sina seminarium (on demand) från Almedalsveckan. Under tidagen handlade det om 100 procent förnybart på nätet under programmet "Vilka möjligheter och utmaningar finns i ett förnybart energisystem?". Vi rekommenderar alla medlemmar att titta igenom detta seminarium då det tar upp precis det som vi i bioeneribranschen önskat i så många år. Framförallt är det Andreas Regnells presentation på 15 minuter ni ska se. Sedan är det en intressant debatt med Baylan och koncernchef Magnus Hall m fl. Bland annat svarar Vattenfall på frågan om vi klarar 100 procent förnybart och säger att vi måste bygga mer biokraft!

 

"Det här drabbar oss hårt", säger vd:n Fredrik Johansson för Källbergs Industri och syftar till att regeringen vill slopa industrins rabatt på koldioxidskatten. Han menar att det slår direkt mot konkurrenskraften hos de svenska företagen. Sverige har internationellt sett en hög koldioxidskatt. För att underlätta konkurrenssituationen har små och medelstora svenska företag haft 40 procent rabatt på skatten och betalat 72 öre per kilo istället för maxnivån 120 öre per kilo. Men nu vill regeringen ta bort rabatten och det med mycket kort varsel. -Finns det något sunt förnuft i regeringen så bromsar man det här, annars drabbar det oss kortsiktigt negativt, säger Fredrik Johansson.

 

Sunt förnuft måste väl ändå vara att ställa om från fossil energi till förnybart. Att man haft en skatterabatt under en övergångperiod borde inte komma som någon överraskning. Det är ohållbart att fortsätta stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting har hänt.

 

Sverige har, till skillnad från många andra länder, därför goda förutsättningar att faktiskt blir vinnare på en energiomställning. Det handlar då ytterst om hur vi använder vår energi. Naturligtvis ska vi i första hand vara sparsam och inte slösa energi i onödan. Men minst lika viktigt är att den energi vi använder förbrukas så smart som möjligt. Att vi använder rätt energibärare för rätt ändamål. Exergimässigt högkvalitativ energi som elström bör därför på sikt i första hand reserveras för att uträtta arbete inom industri och transport. För lågvärdiga behov som att värma till 20 grader bör man i första hand utnyttja spillvärme och bioenergi. Gärna då också i form av de restprodukter som faller från skogsindustrin.

 

Och visst finns det alternativ. 2014 användes inom Sverige 1,65 miljoner ton pellets (8 TWh) jämnt fördelade på tre marknader, villauppvärmning, mellanskalig industri- och närvärme och storskalig kraftvärmeproduktion. Flera av de företag som konverterat till pelletsvärme vittnar om att det fungerar utmärkt och att man faktiskt sänkt sina kostnader rejält och därmed också ökat konkurrenskraften.

 

Oräknat transportsektorn finns det inom Sverige en marknadspotential på dryga 60 TWh ytterligare termisk bioenergi. Räknat som biomassa skulle hanteringen av denna biomassa ge omkring 16 500 nya varaktiga årsarbeten, och oljeersättningen skulle reducera koldioxidutsläppen med 5,4 miljoner ton vilket motsvarar ungefär 10 % av landets totala utsläpp. Vid ett försäljningspris på 320 kr/MWh motsvarar detta närmare 20 miljarder SEK som till stor del även stannar i lokal och regional ekonomi.

 

En fortsatt skön sensommar önskar Irene och jag från kansliet.

 

Bengt- Erik Löfgren

Koordinator Pelletsförbundet

 


Om Pelletsförbundet

PelletsFörbundet bildades 2013 genom en sammanslagning av branschorganisationerna PiR  och PellSam  med syfte att samla alla branschintressen i en gemensam branschorganisation. Medlemsföretagen representerar både stora och små företag som tillsammans spänner över hela energiområdet från FoU och konsultverksamhet till produktion, transport och installation av såväl bränslen som utrustning. Hela 73,4 % av den svenska pelletsanvändningen på 1,65 miljoner ton pellets levererades av PelletsFörbundets medlemsföretag.

 

Medlemsföretagen bland installatörer och tillverkare av utrustning arbetar ofta inom hela värmesektorn och tillhandahåller energiteknik oberoende av energibärare. Bland medlemmarna finns dock en majoritet som prioriterar energilösningar baserad på förnyelsebara energibärare. PelletsFörbundet samarbetar sedan flera år tillbaka med FoU bland annat genom projekten inom Pelletsplattformen I och II som samfinansieras med stöd från Energimyndigheten. Det råder en samstämmighet både inom akademin och näringslivet kring behovet av fortsatt, och gärna ökande, bioenergibaserad energiproduktion för att klara samhällets miljö- och klimatmål.

 

PelletsFörbundets verksamhet är - i likhet med andra branschorganisationer - föremål för en ständig anpassning till marknadens förutsättningar. Genom teknikutveckling av systemlösningar ser vi nu kombisystem där till exempel värmepumpar och solenergi kan kombineras med bioenergi. Även en ökad globalisering och ett större fokus på kunskapsbaserade tjänster och system påverkar den rollen. Vi vet att smarta sätt att arbeta med energisystem kommer att ha stor betydelse i framtiden på såväl den inhemska marknaden som på nya exportmarknader.

 

Förutom att vara kunskapsbank och informationsspridare är PelletsFörbundets uppgift att samla i statistik analysera marknadsutvecklingen, följa upp resultat och rapportera hur marknaden utvecklas. Vårt övergripande mål är att skapa bättre affärer för våra medlemföretag samtidigt som vi ger ett viktigt bidrag till samhällets miljö- och klimatarbete.

 

Läs mer om hur också du kan bli medlem i Pelletsförbundet 

 


 
 
Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 nb - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30  -  e-post info@pelletsforbundet.se  -  hemsida www.pelletsforbundet.se