Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Klicka här

Besök vår hemsida Klicka Här


I MEDIA

 

”Myter om ROT-avdraget”

ROT-avdraget har blivit för dyrt, menar regeringen. Därför ska ROT-avdraget sänkas från 50 till 30 procent. Allt enligt vice finansminister Per Bolund (MP) som i dag presenterade regeringens kommande skatteförslag tillsammans med finansminister Magdalena Andersson (S). Vissa av förslagen kommer redan nu i vårbudgeten.

 

Ny miljömyndighet föreslås
En ny nationell myndighet inrättas – Miljöinspektionen. Dessutom ska verksamheten vid dagens fem vattenmyndigheter gå in under Havs- och vattenmyndigheten (Hav). Allt enligt förslag från Miljömyndighetsutredningen som i går överlämnade sitt betänkande till miljöminister Åsa Romson (MP).

 

Baylan tror inte på ny kärnkraft
Det blir ingen ny kärnkraft, åtminstone inte under det närmaste decenniet. Det menade energiminister Ibrahim Baylan (S) på Hållbarhetsdagarna nyligen.
– Frågan är inte om man är för eller mot kärnkraft, utan vem som ska bygga de nya kärnkraftverken. Där är de flesta överens om att det inte kommer att ske, sa energiministern.

 


Energikommissionens medlemmar

 

 

Energiminister Ibrahim Baylan (S) har i dag beslutat om vilka riksdags-ledamöter som kommer att ingå i Energikommissionen. De elva ledamöterna kommer från samtliga riksdagspartier. Ordförande är energi-ministern själv.

 

Energikommissionens första sammanträde äger rum den 8 april. Den parlamentariska kommissionen ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050.

 

Följande ledamöter kommer att ingå i Energikommissionen:

 

   Ingemar Nilsson (S)
   Maria Strömkvist (S)
   Åsa Westlund (S)
   Lars Hjälmered (M)
   Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
   Mattias Bäckström-Johansson (SD)
   Lise Nordin (MP)
   Rickard Nordin (C)
   Birger Lahti (V)
   Maria Weimer (FP)
   Penilla Gunther (KD).

 

Till kommissionens sammanträden kommer dessutom generaldirektörerna för Affärsverket Svenska kraftnät (Mikael Odenberg), Energimyndigheten (Erik Brandsma) och Energimarknadsinspektionen (Anne Vadasz-Nilsson) att inbjudas.

 

Läs mer om Energikommissionen här


Kalendarium

 

Nordic Baltic Bioenergy Conference
 14-16 april, Riga Lettland
 Mer om Baltic Bioenergy här

 

PelletsFörbundets Årsmöte
  15 april, Kvänum
  Läs om programmet här

 

Northeast Biomass Heating Expo
 16-18 april, Portland (ME), USA
 Mer om Northeast Biomass här

 

Heating the Midwest
  20 April, Minneapolis
  Läs mer här

 

The Int. Biomass Conference
  20- 23 April Minneapolis
  Läs mer här

 

Byggmässan, VVS-mässan & Infrastruktur 2015

  22-23 april, Malmö
  Läs mer här

 

Slutkonferens Energimynd. bränsleprogram
  6 maj Stockholm

  Läs mer här


All Energy 2015
  6-7 maj, Glasgow UK
  Mer om All Energy här

 

European Biomass Conference and Exhibition
 1- 4 juni, Wien Österrike
 Mer om European Biomass här

 

SkogsElmia
 4- 6 juni, Jönköping
 Mer om Skogselmia här

 

Skogsnolia
 11- 13 juni 2015, Umeå
 Mer om Skogsnolia här

 

14th Pellets Industry Forum
  11- 12 juni 2015, Munich Germany
  Läs mer här

 

4th Naturallia match making forum
  12- 14 nov 2015, Sudbury 
  ON Kanada

  Läs mer här

 

European Pellets/WSED 2016

  24- 26 Febr, Wels Österrike

  Läs mer här

 


International trade

 

Video footage from Argus European Biomass Trading 2014 is now on YouTube. Listen to Samsung, FutureMetrics, Ekman & Co and other industry biomass leaders.

The global biomass industry has been entering a key period of growth and transition with the production of industrial wood pellets increasing across North America and a huge year on year surge in demand.

MEDLEMSBREV NR 4-15

Du kan beställa - eller avbeställa - ditt medlemsbrev här

 
Saxat från styrelsens arbete 2014
Vid styrelsens senaste möte gick vi inför vårt kommande årsmöte igenom året som varit. Sedan förra årets årsmöte har styrelsen haft 12 st möten som avslutades med ett strategimöte på Särö där vi tillsammans lade grunden för det kommande årets verksamhet.
 
Från statistiken kan vi utläsa att pelletspriset under året (som vanligt) varit mycket stabilt och att det, trots ett fallande oljepris, fortfarande är mycket lönsamt för de som fortfarande använder olja att konvertera till pellets. Priset på villasidan ligger som genomsnitt i landet på 0,54 kr/kWh (inkl moms) och priset till lite större förbrukare på ungefär 0,35 kr/kWh (exkl moms). Det finns dock framför allt regionala skillnader i prisbilden, där priset i Mellansverige är det generellt sett lägsta.
 
Leveranserna till den svenska marknaden under 2014 beräknas totalt till 1 646 800 ton varav medlemsföretagen stått för 1 148 940 ton. Av detta har landets villakunder tagit emot 531 980 ton. Totalt sett är det en något minskad användning jämfört med 2013, men detta kan till största delen förklaras med att 2014 varit ett extrem milt år. Mer om statistiken kan du läsa här.
 
PelletsFörbundet har under året medverkat i tre olika projektarbeten. I samarbete med Svebio och Svensk Solvärme har vi jobbat med projektet "100 %". På forskningssidan har PelletsFörbundet tillsammans med pelletstillverkande medlemsföretag deltagit i "Pelletplattformen II" som finansieras av bl a medlemsföretagen och energimyndigheten, samt ett större EU-projekt "Safe Pellets". Resultat och forskningsrapporter finns upplagda på vår hemsida
Nu blickar vi framåt och vi från styrelsen ser att 2015 har goda förutsättningar att bli ett ändå bättre år. Vi ser det inte minst på att allt fler företag vill bli medlemmar i PelletsFörbundet. Vår verksamhetsplan inför 2015 är den mest omfattande hittills och nu gäller det för oss alla att se till att vi kan leva upp till förväntningarna. Pellets värme bättre!

Med detta vill jag även passa på att önska er alla en riktigt Glad Påsk och hoppas att vi alla kan träffas på vårt årsmöte den 15 april i Kvänum.
 
Lars Åbom

Ordf. PelletsFörbundet

 


Medlemsinformation från Kansliet
Det börjar redan bli trångt på årmötet Lumber & Karle i Kvänum i skrivande stund har vi redan passerat 40 anmälningar vilket är glädjande med tanke på att det ännu finns några dagar kvar att anmäla sig.
 
Sedan sist har vi på kansliet jobbat en hel del med hemsidan. Bland annat har vi lagt upp loggos och länkar till alla medlemmar. Kolla görna hur ni tycker att det ser ur och återkom till mig om det är något ni vill ändra på.
 
På hemsidan under rubriken "Medlemsnyheter", när ni loggat in som medlem, hittar ni nu också en del information som enbart är riktat till våra medlemmar. Här kommer vi på kansliet att fortlöpande lägga upp information som rikar sig direkt till våra medlemmar.
 
PelletFörbundet har accepterat Boverkets inbjudan att delta i en referensgrupp som ska föreslå åtgärder för att tidigarelägga tidpunkten då de europeiska kraven på utsläpp från utrustning för småskalig vedeldning inom ramen för ekodesignarbetet ska börja gälla i Sverige. Utrustning för småskalig vedeldning omfattar i det här arbetet såväl pelletspannor som vedpannor, braskaminer och dylikt med en effekt på upp till 500 kW. Boverket ska även föreslå informationsinsatser för att minska utsläppen av hälsopåverkande luftföroreningar från sådan utrustning. Första möte är beslutat till den 23 april i Stockholm.
 
Sen sist har vi även deltagit i ett möte med SIS/TK 412 angående standarisering av fasta bränslen. En rapport från det mötet hittar ni på vår hemsida under "Medlemsnyheter".
 
Vi jobbar dessutom vidare med referensgruppen inom Boverket med uppgift blir att bidra med tankar och idéer samt att underhand bedöma och lämna saksynpunkter på de förslag som Boverket lägger fram när det gäller EU:s regler om "Frivillig Certifiering av Energiinstallatörer". Mer material om detta finns även det på hemsidan under "Medlemsnyheter".  
 
Vid årsmötet avser styrelsen att bilda ett "Etiskt Råd" med uppgift att på uppdrag av konsument/kund utreda ansvarsförhållanden och ge rekommendationer i komplexa frågor som inkluderar parter från pelletsbranschen. Etiska Rådet ska vara en instans som förenklat innebär att tvister och anmälningar inte nödvändigtvis behöver gå vidare till ARN eller domstol. Förslaget till stadgar kommer innan årsmötet att läggas upp på hemsidan.
 
Med detta vill jag fästa uppmärksamheten på att det kan vara lönande att hålla koll på vad som händer i vår bransch via vår hemsida.
 
Bengt- Erik Löfgren
Koodinator PelletsFörbundet

 
Ny medlem i PelletsFörbundet
Vill du presentera ditt företag här? Kontakta kansliet via ett e-mail
 
Denna gång vill vi hälsa PetroBio AB välkommen som ny medlem i PelletsFörbundet.
 
"Som en tillverkare i Sverige, ett land utan egna naturtillgångar av olja eller gas men med stora skogsområden, var det naturliga steget för oss att börja utveckla brännare som kunde förbränna pulveriserat trä. Bränslet är miljövänligare jämfört med fossila bränslen, är helt utan svavel, innehåller färre kolväten och tungmetaller, samt genererar kemiskt enklare avgaser. Men framför allt, det är koldioxidneutralt."
 
Petro arbetar med de flesta bränslen som finns på marknaden idag, men fokuserar på fasta biobränslen. Genom att i första hand använda restprodukter skapas ett långsiktigt hållbart bränslesystem. Många ser därför biobränsle som den bästa möjliga vägen framåt. I egenskap av en ansvarstagande affärspartner försöker vi inte bara optimera energiproduktionen, utan också att reducera negativa effekter på miljön. Vårt arbete med forskning och utveckling kombinerat med ledande produktdesign och tillverkningsteknik hjälper till att minska de skadliga effekterna från förbränningen.
 
 
Under de  enaste 15 åren har PetroBio medverkat i projekt för att konvertera traditionella olja- och gasbrännare till anläggningar som förbränner förnybara bränslen som pulveriserat trä. Med vår erfarenhet av förbränning av pulveriserat trä, kombinerat med kunskaper i konstruktion av lagrings- och materialutrustning, kan PetroBio erbjuda nyckelfärdiga system. Ett typiskt system innehåller; pelletssilo, kvarn, filter, brännare, ny eller konverterad panna, rökgasfilter med askhantering plus en ny eller befintlig skorsten.
 
Bränslet är vanligen malda pellets som är klassade enligt svensk standard (SS 18 71 20). Även "avfall" från industrier såsom sågverk, boardtillverkning (plywood, mdf, osb och spånskivor) samt golvskivor (parkett). Träpulver kan sedan eldas i en pulverbrännare. En sådan anläggning har ungefär samma prestanda som en gas eller oljeeldad anläggning beträffande start/stopp och lastföljning.
 
Med ett brett produktsortement kan vi erbjuda brännare till de flesta bränslen och i ett stort effektområde. Vi levererar skräddarsydda system anpassade till varje kunds behov, men baserade på standardiserade grundkonstruktioner. Från ca 2 MW till över 100 MW. Förutom hårdvara tillhandahåller vi service och reservdelar till alla våra installationer. Petro deltar aktivt i den fortsatta omställningen av fjärrvärmesystemet. I första hand genom fastbränselsystem för bas- och spetslast, men också med start/last brännare till avfallsförbränning.
 
Industrin står inför en stor utmaning på energisidan. Kraftigt ökad energiskatt och dyra fossila bränslen driver kostnaderna. Förnyelsebara bränslen är ofta billigare och de är skattebefriade, men att konvertera ångproduktionen har tidigare varit svårt och dyrt. Petro kan nu erbjuda ångproduktion baserad på förnyelsebara bränslen med bibehållen lastföljd och med bra ROI.
 
Petros produkter används även för ång- och värmeproduktion i alla typer av marina installationer. Kryssningsfartyg, olje- och kemtankers såväl som plattformar använder Petros ombordsystem.

Mer information om PetroBio hittar du på företagets hemsida
 
Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 nb - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30  -  e-post info@pelletsforbundet.se  -  hemsida www.pelletsforbundet.se