Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Klicka här

Besök vår hemsida Klicka Här


Nyheter

 

Åtta av tio börsföretag vill prissätta koldioxid
Sveriges största börsbolag tycker att världens politiker gör för lite i klimatfrågan. Börsjättarna vill även att det ska finnas ett globalt pris på koldioxid, visar SvD Näringslivs enkätundersökning.

 

Ariterm slutar sälja pelletskaminer
Den 1:a dec 2015 upphör Ariterm med försäljning och support av pelletskaminer. Försäljning och support därefter via 
KMP Pellet Heating AB Kontaktuppgifter;
KMP Pellet Heating AB
Stora Rörs Hamnplan 3
38695 Färjestaden
Tel: 0485-650 480
Mail: email@kmp-ab.se.

 

138 miljoner till biokolanläggning på Follum
 
Det Pemco ägda företaget Arbaflame har patent på en unik teknik som ersätter fossilt kol med förnybar biokol. Tillsammans med Viken Skog kommer Arbaflame att bygga en fullskalig produktionsanläggning på Follum och fick nyligen 138 miljoner från Enova till projektet.

 


Kalendarium

 

SIS Maskinsäkerhetsdag 2015

  18 nov Göteborg

  Mer information här

Bioenergidagene Norge

  18. og 19. november på Gardermoen

   Läs mer här

Pellets 2016
  2- 3 febr Uddevalla
 
www.svebio.se

European Pellets/WSED 2016

  24- 26 Febr, Wels Österrike

  Läs mer här

Policykonferens Energikommissionen

   7 mars, Stockholm

   Läs mer här

Int. Biomass Conference
  11-14 Apr 2016 Charlotte
  North Carolina, USA
  Läs mer här

Global Pellet Market Outlook Summit

  11 Apr 2016 Charlotte

  North Carolina, USA

  Läs mer här

 


Internationellt

 

AEBIOM Statistical Report 2015 (se video) 

gathers more than 150 graphs and tables on the current status of the European bioenergy industry and includes a specific section with exclusive data on the European pellet market.

 

Nå bygges fjernvarmen ut på Jessheim
Pemco Energi er godt i gang med utbyggingen av tre lokale og fornybare fjernvarmeanlegg på Jessheim. På Odelsveien og Jessheim Park blir anlegget klart til bruk allerede før jul.

- Utbyggingen av grønn varmeenergi er i gang for fullt. Det er mange som fortjener skryt for sine bidrag til å realisere satsingen på fornybar energi på Jessheim, sier administrerende direktør i Pemco Energi, Håkon Knappskog.

 

OECD-länder slopar bidrag till kolkraft
Från och med januari 2017 skrotas bidragen till de minst effektiva kolkraftverken i världen. Det beslutade OECDs medlemmar på tisdagen. Läckta dokument visar att OECD-ländernas bidrag till kolkraften under de senaste sju åren uppgår till 35 miljarder dollar.

.

MEDLEMSBREV NR 11-15

Du kan beställa - eller avbeställa - ditt medlemsbrev här

 

Pelletsförbundet träffade Näringsdepartementet

Den 27 oktober träffade åtta av våra medlemsföretag representanter för Miljö-och Näringsdepartementen. Vi fick tillfälle att möta statssekreterare Nils Vikmång, som är politiskt anställd närmast under Energiminister Ibrahim Baylan, Per Arne Widell som bl a jobbar med den nationella innovationsstrategin och som är Björn Telenius är kontaktperson inom "energi".

 

Vi berättade bland annat om den upparbetade kompetens som finns bland våra medlemmar och alla de möjligheter som våra medlemsföretag kan bidra med i energiomställningen. Men vi berättade också om den oro vi känner inför framtiden. Användningen av pellets i Sverige ökar inte länge, och vi har svårt att konkurrera med dagens fallande oljepris och extremt låga elpriser. Den fördel som skatteomläggningen gett oss inom den tillverkande industrin har ätits upp av det fallande oljepriset. Givet det låga oljepriset, så borde utrymmet för ytterligare höjd koldioxidskatt utredas, men regeringen valde tvärt om att senarelägga slopandet av skatteåterbäringen till 2018.

 

Vår bransch har på alla nivåer allt svårare att attrahera ungdommar då vi inte längre uppfattas som en framtidsbransch. Många av våra medlemsföretag redovisar dessutom vikande lönsamhet, och bland framförallt våra svenska utrustningstillverkare i mellanskalan är läget riktigt besvärligt med både permitteringar och rekonstruktioner. Även våra installatörer har svårt att hitta kompetent personal, vilket är allvarligt då vi står inför kommande ganska stora pensionsavgångar. Kan vi inte vända den här utvecklingen kommer vår bransch att dräneras på den kunskap och erfarenhet som är vårt varumärke och styrka idag.

 

Vi pekade också på att upphandlingsunderlagen i offentlig upphandling i många fall är bristfälliga med alltför stort fokus på priset. Konsekvensen blir att bra teknik, som uppfyller höga prestandakrav, ofta förlorar till förmån för mindre seriösa tillverkare. Det vore därför önskvärt med en ordentlig uppföljning av vad vad genomförda upphandlingar egentligen lett till och konsekvensen av dessa upphandlingar. Har man verkligen fått det man egentligen efterfrågade?

 

Marknaden i Sverige är naturligtvis annorlunda än andra marknader i vår omgivning, då vi redan konverterat det mesta av de mest lönsamma objekten. Men vår kunskap och erfarenhet är en outnyttjad exportmöjlighet, samtidigt som vår bransch behöver komma ut på en nya marknader för att kunna vända utvecklingen. Förutsättningarna finns, i synnerhet mot bakgrunden av det behov av omställning som finns på den europeiska energimarknaden. Vi hoppas därför på att man från politiskt håll kan ta initiativ till ett övergripande exportprogram avseende just energi- och miljöteknik.

 

Från Pelletsförbundets sida kommer vi naturligtvis att fortsätta arbetet med att försöka påverka våra beslutsfattare och myndigheter. Vi vet att vår bransch är viktig i energiomställningen och att vi tillsammans bidrar med tiotusentals arbetstillfällen och samtidigt bidrar vi alla till minskade klimatutsläpp och att mycket pengar stannar i den lokala ekonomin. 

 

Lars Göran Harrysson

Ordf. PelletsFörbundet

 


Det händer på kansliet
Vi behöver öka användningen av pellets och annan bioenergi för att våra medlemmar skall kunna öka sin försäljning. Men den ovanligt milda hösten har inte skapat ökad efterfrågan. Ett fallande oljepris har "ätit upp" den prisfördel som skatteomläggningen gav oss i början av året. Negativa rapporter om att bioenergins emissioner i Sverige orsakar omkring 1 000 förtida dödsfall och en Europeisk miljörörelse som vill jämställa bioenergi med fossil energi ur klimatsynpunkt har heller inte underlättat ett ökat intresse för pelletsvärme.

Att öka försäljningen av pannor i segmentet runt 5- 20 MW är prioriterat då det är detta segment som förmodligen har det allra svårast just nu. Med att på kort sikt hitta lösningar som leder till ökad försäljning är svårt, då de flesta, och mest lönsamma, anläggningarna redan är byggda. Här behövs en långsiktig och trovärdig energipolitik, tillsammans med högre priser på olja och el, för att komma vidare. Naturligtvis är Energikommissionens arbete därför mycket viktigt då det kommer att ange förutsättningarna för vår bransch under många år framåt. Att följa kommissionens arbete och se till att vår bransch möjligheter tas tillvara är naturligtvis en prioriterad arbetsuppgift hos såväl styrelsen som för oss på kansliet.

Det allra flesta av våra tillverkande företag försöker hitta nya marknader och det är mycket som talar för att dessa marknader ligger utanför Sverige. Vi har sett en ökad export av pellets under det senaste åren och allt fler utrustningstillverkare söker nya exportmarknader. Vi upplever att Sverige gör en betydligt strängare tolkning av EU:s statsstödsregler än vad man gör i andra länder. Från förbundets sida trycker vi på för att våra företag ska få exportstöd som åtminstone är minst likvärdiga med de stöd som företagen i våra konkurrentländer har för att etablera sig på nya marknader.
 
Boverket har just nu regeringens uppdrag att utreda möjligheterna att tidigarelägga införandet av Ecodesign- och Energimärkningskraven. Kraven i Ecodesign gäller för utrustning upp till 500 kW och skulle, om de införs redan 2018, slå oproportionerligt hårt mot såväl ved- som pelletsteknik. PelletsFörbundet agerar gentemot Boverket och Naturvårdsverket och menar att det är avgörande att branschen tillåts får fram till 2020 på sig att nå de nya kraven.
 
Om myndigheterna vill skärpa kraven menar vi att kraven i EN 303-5 klass 5 är tillräckliga. Dessa krav är i stort sett identiska men Ecodesign med undantag för att det inte finns fasta krav på verkningsgrad och kväveoxider, utan dessa ska bara redovisas. Men skärpta krav hjälper föga om de inte följs upp med en effektiv tillsyn och kontroll. För att stärka miljön är det viktigast att få bort gammal teknik från marknaden, varför vi menar att vore intressant att med ett riktat stöd i form av en skrotningspremie. Ett förslag som vi driver tillsammans med Teknikbolagen.

Unikt för PelletsFörbundet är att nästa våra medlemmar arbetar dagligdags med affärer. Men vi behöver bli fler, många fler. Just nu håller vi på ta fram en broschyr, som både digitalt och som trycksak, ska presenterar PelletsFörbundet och det vi står för. Förhoppningsvis ska denna trycksak hjälpa oss att ytterligare öka intresset och kunskapen kring vårt förbund.

Från villamarknaden märker vi på kansliet att allt fler av våra villakunder ringer och frågar efter var man kan få hjälp med service då den som installerade utrustningen inte längre finns kvar eller har slutat jobba med pellets. Det är allvarliga signaler, för om våra kunder inte kan lita på att man får den hjälp man behöver, så kommer det att påverka framtida installationer i både stort och smått under lång tid. Vi jobbar därför prioriterat med att skapa en riksomfattande serviceorganisation med hjälp av våra certifierade pelletsinstallatörer.

Vi vet också att framtidens installatörer behöver kunna bygga värmeanläggningar som kombinerar olika energiteknik. En pelletspanna ska fungera optimalt i kombination med till exempel både värmepumpar och solvärme. Vi är därför oroade över att dagens gymnasiala VVS-utbildning inte hänger med och vi menar att bioenergin tonas ned i gymnasieprogrammet. Tillsammans med Sotenäs kommun har vi i höst lämnat in en ansökan till YH-myndigheten om att få genomföra en eftergymnasial YH-utbildning av Energisystemtekniker. Besked om vi får genomföra denna utbildning kommer i januari.

Så till sist kan jag konstatera att termometern äntligen hamnat på minussidan i stort sett i hela landet. Låt oss hoppas att detta innebär att vi får lite mer fart på pelletsförsäljningen.
 

 

Bengt- Erik Löfgren

Koordinator Pelletsförbundet

 


Från våra medlemmar i Pelletsförbundet

 

Ny medlem i Pelletsförbundet

Vi hälsar Trebema AB i Kalmar välkommen som ny medlem i PelletsFörbundet. Trebema är en av landets ledande tillverkare av vedpannor och är mest känd för sina systemlösningar med ackumulatortanken som hjärta. Företaget har i dagsläget sex anställda med lång erfarenhet av villavärme, och satsar även på export. Läs mer om Trebema här.

  
Ny medlem i PelletsFörbundet
Vi hälsar även Bioenergi i Luleå AB varmt välkommen som medlem. Företaget är en av våra större pelletstillverkare med en produktion på uppemot 75 000 ton, varav ungefär 20 % hamnar på villamarknaden. Tillverkningen i Luleå sker med höga kvalitetskrav där varje leverans kan spåras hela vägen från skogen till användaren. Produktionen är även certifierad enligt ENplus.Läs mer om Bioenergi i Luleå här

 

Pemco vill underlätta för fler besök från kunder och partners.

Vi är ett öppet företag som gärna delar information om vår produktion och våra energilösningar, säger Knappskog. Pemco Energi uppskattar när kunder och partners besöker företagets energianläggningar och fabriker i Norge och Sverige. –Vi upplever ett ökat intresse av förnybar energi som ett bra och effektivt alternativ till fossila bränslen. Övergången från fossilt till förnybart i energiproduktionen står högt på dagordningen för företag, organisationer och privatpersoner både i Sverige men även i Norge, säger Håkon Knappskog.

Läs mer om var Pemco har fabriker och fjärrvärmeanläggningar här.

 

Skall förse Oslos skolor med miljövänlig energi
Pemco Energi har tecknat ett ramavtal med Oslo kommun för leverans av grön energi till 39 skolbyggnader. Avtalet omfattar leverans av färdigvärme från pellets samt service och underhåll på bioolje- och pelletspannor.

- Vi är mycket glada över att vinna upphandlingen som anordnades av Undervisningsbygg KF för leverans av färdigvärme till Osloskolorna. Vi uppfyllde de höga kvalitetskriterierna och krav på leveranssäkerhet, samtidigt som vi erbjöd det bästa priset, säger VD för Pemco Energi, Håkon Knappskog.

 

Ariterm lanserar pelletseldning 2.0
Nu lanserar Ariterm nästa generation av Sveriges mest sålda pelletspanna. De nya modellerna är Ariterm Biomatic+ 20i och Ariterm Biomatic+ 40i. De finns alltså i effekterna 20kW och 40kW.
Pannorna har True Lambda vilket gör att de är helt självreglerande både för syre och för pelletsmatning. Du behöver alltså inte göra någon rökgasanalys vid installation. Tryck bara på START så reglerar pannan sig själv för optimal förbränning.
Pannorna har ingen display eller manuella reglage. Du kopplar helt enkelt upp dig mot pannan med din PC, läsplatta eller smarta telefon, via det lokala Wi-Fi-nätverket eller via internet. Det nya moderna grafiska gränssnittet gör att du enkelt kan kommunicera med pannan. Du kan göra alla inställningar remote och vi på Ariterm kan hjälpa dig vid eventuell felsökning eftersom vi kan enkelt koppla upp oss mot pannan.

 

Baxi/HS Perifal går vidare med ny teknik inom pelletsvärme.
Vi har nu efter flera års konstruktion och utveckling i Danmark släppt våra nya pelletspannor TPK. Dessa pannor säljs med vår egenutvecklade pelletsbrännare HS20.
En av anledningarna att vi valt att utveckla en egen brännare är att inom en snar framtid kommer det troligtvis krävas testade och godkända så kallade "units" vid nyinstallation.


 

 

 

 


 
Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 nb - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30  -  e-post info@pelletsforbundet.se  -  hemsida www.pelletsforbundet.se